Όραμα- Στόχοι

Όραμα

Να διαδραματίζουμε έναν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων. Δουλειά μας είναι να οργανώνουμε αποτελεσματικά κάθε υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας.

Σκοπός

Με αφετηρία το χωριό Παστίδα, τον ιερό χώρο της  Φιλερήμου,  η  περιπλάνηση και το ταξίδι αυτό έχει ως σύμμαχο την ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη της περιοχής πριν από την Μυκηναϊκή εποχή έως σήμερα. Η πρότασή μας αναδεικνύει τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ρόδου και της «ΑΧΑΪΑΣ πόλης» , θέτοντας ως κύριους άξονες σχεδιασμού τα θέματα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Έτσι το ταξίδι, η περιπλάνηση στο χώρο και το χρόνο με την ουσιαστική διασύνδεση παρελθόντος – παρόντος – μέλλοντος, την ταυτότητα της περιοχής να διασώζεται και τις αξίες να προσλαμβάνουν νέες διαστάσεις, αποτελούν τους στόχους του Προγράμματός μας. Συγκεκριμένα, το ταξίδι στο χώρο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το σχεδιασμό δράσεων που έχουν σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.  Έπειτα, το ταξίδι στο χρόνο έχει ως βασικό άξονα την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την ευρεία έννοια του όρου.

Μέσα από ένα δίκτυο θεματικών διαδρομών θα επιχειρηθεί η ανάδειξη όχι μόνο του μνημειακού πλούτου αλλά και άλλων αναπόσπαστων στοιχείων του τοπικού πολιτισμού, υλικού ή μη. Έτσι, οι θεματικές διαδρομές δε θα λειτουργήσουν μόνο υποστηρικτικά στην απλή γνωριμία με τον φυσικό και ιστορικό πλούτο μιας περιοχής, αλλά θα αποτελέσουν το δίκτυο μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται και θα ενσωματώνονται οι διάφορες επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής μέσα σε ευρύτερα σύνολα.

Γενικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ακόμη, σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση  τοπικών προϊόντων ,διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.)  που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού , μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.